Sections

Recent Chat Log

Time Position Name Message
May 22, 2019 8:44:58 am 32  BUGSNYC gg
May 22, 2019 8:34:38 am 93  <}RAT{> The Cleaning Lady first win nice!
May 22, 2019 8:34:27 am 3,216  [IFN] COOLKID123 [TM] gg
May 22, 2019 8:34:26 am 646  - \/G - *G|_|RL|E* gg
May 22, 2019 6:22:39 am 419  SD| Excalibur gg
May 22, 2019 6:20:54 am 3,930  michaeldwaynesheppard sry capos
May 22, 2019 6:20:50 am 3,930  michaeldwaynesheppard YO CAN YOU MAKE IT SO I STOP GETTIN KICKED CAUSE OF PING
May 22, 2019 5:49:40 am 2,382  spursforwings aim bot city
May 22, 2019 5:49:37 am 743  chest pants#$ (̳̠͎̥̙̣̜̙̅̈́ ͕̽ͬ͜͞°̴͙̑̓ͨͩͅ ̵̤̜ͦ̈́ͬʖ̧̼̻ͣ̍ ̵̟̺̞̰̘̱̬̒̋̎°͒̾̚҉҉̪̙̤̱̫̦͢)
May 22, 2019 5:49:30 am 743  chest pants#$ (̳̠͎̥̙̣̜̙̅̈́ ͕̽ͬ͜͞°̴͙̑̓ͨͩͅ ̵̤̜ͦ̈́ͬʖ̧̼̻ͣ̍ ̵̟̺̞̰̘̱̬̒̋̎°͒̾̚҉҉̪̙̤̱̫̦͢)
May 22, 2019 5:42:44 am 743  chest pants#$ ヽ༼ຈل͜ຈ༽ノ
May 22, 2019 5:42:39 am 743  chest pants#$ ヽ༼ຈل͜ຈ༽ノ
May 22, 2019 5:42:30 am 743  chest pants#$ ヽ༼ຈل͜ຈ༽ノ
May 22, 2019 5:23:46 am 743  chest pants#$ `/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ `/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ `/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ̿̿```''`
May 22, 2019 5:20:43 am 743  chest pants#$ `/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ `/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ `/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ̿̿```''`
May 22, 2019 5:19:09 am 743  chest pants#$ `/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ `/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ `/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ̿̿```''`
May 22, 2019 5:18:35 am 743  chest pants#$ shit
May 22, 2019 5:12:58 am 170  Bill Nye, probably. gg
May 22, 2019 4:31:06 am 150  Robert ;) gg
May 22, 2019 4:31:04 am 196  Ghσst Der Papa gg
May 22, 2019 4:24:04 am 150  Robert ;) gg
May 22, 2019 4:24:01 am 196  Ghσst Der Papa gg
May 22, 2019 3:22:06 am 2,599  [956] ThyManBearPig you had more kills
May 22, 2019 3:22:04 am 18  Arrogant Crazyfred yes
May 22, 2019 3:22:01 am 616  2fab2lus we ganged up on you
May 22, 2019 3:21:57 am 2,599  [956] ThyManBearPig gg
May 22, 2019 3:21:55 am 18  Arrogant Crazyfred gg
May 22, 2019 3:21:51 am 616  2fab2lus gg
May 22, 2019 3:21:51 am 18  Arrogant Crazyfred luck
May 22, 2019 3:10:57 am 908  TheBuzz lol
May 22, 2019 3:10:54 am 2,599  [956] ThyManBearPig shit
May 22, 2019 3:10:52 am 18  Arrogant Crazyfred 46
May 22, 2019 3:10:48 am 2,599  [956] ThyManBearPig how many levels are there??
May 22, 2019 3:10:44 am 2,599  [956] ThyManBearPig gg
May 22, 2019 3:10:44 am 908  TheBuzz lol gg
May 22, 2019 3:10:43 am 18  Arrogant Crazyfred wow
May 22, 2019 3:10:42 am 616  2fab2lus ggg
May 22, 2019 3:04:34 am 908  TheBuzz sup man
May 22, 2019 3:04:31 am 917  (=^_^=)Jessica(=^_^=) poops
May 22, 2019 3:04:29 am 908  TheBuzz gg
May 22, 2019 3:04:29 am 616  2fab2lus gg
May 22, 2019 3:04:29 am 18  Arrogant Crazyfred buzzt
May 22, 2019 3:04:28 am 917  (=^_^=)Jessica(=^_^=) gg
May 22, 2019 3:01:16 am 18  Arrogant Crazyfred im that good
May 22, 2019 3:00:33 am 18  Arrogant Crazyfred let me knife you
May 22, 2019 2:55:37 am 18  Arrogant Crazyfred damn i was amazing
May 22, 2019 2:55:36 am 1,506  joseph cloe
May 22, 2019 2:55:32 am 908  TheBuzz ...
May 22, 2019 2:55:30 am 616  2fab2lus gggggggggggggggggggggg
May 22, 2019 2:55:29 am 18  Arrogant Crazyfred im the shit
May 22, 2019 2:55:29 am 1,506  joseph gg
May 22, 2019 2:53:06 am 18  Arrogant Crazyfred damn
May 22, 2019 2:51:46 am 18  Arrogant Crazyfred ahah
May 22, 2019 2:46:26 am 616  2fab2lus gg
May 22, 2019 2:46:17 am 18  Arrogant Crazyfred i knew it
May 22, 2019 2:46:15 am 616  2fab2lus gg
May 22, 2019 2:46:15 am 908  TheBuzz gg
May 22, 2019 2:39:52 am 18  Arrogant Crazyfred thsi shoul be easy
May 22, 2019 2:38:22 am 1,506  joseph lol
May 22, 2019 2:38:09 am 18  Arrogant Crazyfred lucly 2fab knifed me
May 22, 2019 2:38:06 am 616  2fab2lus cie
May 22, 2019 2:38:00 am 1,506  joseph cie
May 22, 2019 2:38:00 am 3,158  Cyclops gg
May 22, 2019 2:37:58 am 283  soron1987 gg
May 22, 2019 2:37:57 am 616  2fab2lus lol
May 22, 2019 2:37:56 am 616  2fab2lus gg
May 22, 2019 2:30:33 am 84  Two :)
May 22, 2019 2:30:26 am 84  Two even with the hacker i win crazyfred
May 22, 2019 2:30:01 am 2,003  eGO ⊂✪︻テÐaniel™══一 ban hackjs
May 22, 2019 2:30:01 am 18  Arrogant Crazyfred i need to camp more
May 22, 2019 2:29:55 am 84  Two gg
May 22, 2019 2:29:52 am 283  soron1987 gg
May 22, 2019 2:29:51 am 616  2fab2lus lol
May 22, 2019 2:29:50 am 616  2fab2lus gg
May 22, 2019 2:29:03 am 2,003  eGO ⊂✪︻テÐaniel™══一 votebanm
May 22, 2019 2:22:47 am 283  soron1987 gg
May 22, 2019 2:22:45 am 616  2fab2lus gggggggggggg
May 22, 2019 2:18:43 am 3,044  📀𝓟𝓲𝓷𝓴𝓖𝓾𝔀 tlook hwo is camping now
May 22, 2019 2:16:48 am 3,044  📀𝓟𝓲𝓷𝓴𝓖𝓾𝔀 i wait
May 22, 2019 2:16:38 am 18  Arrogant Crazyfred i rush i dont camp
May 22, 2019 2:16:30 am 18  Arrogant Crazyfred yes
May 22, 2019 2:16:18 am 43  HalfGerman I lucky knived u 3 times
May 22, 2019 2:16:18 am 3,044  📀𝓟𝓲𝓷𝓴𝓖𝓾𝔀 ten years
May 22, 2019 2:16:18 am 18  Arrogant Crazyfred two nuts
May 22, 2019 2:16:11 am 84  Two gg
May 22, 2019 2:16:08 am 18  Arrogant Crazyfred lucky i got knifed
May 22, 2019 2:16:08 am 43  HalfGerman one has two
May 22, 2019 2:16:07 am 3,044  📀𝓟𝓲𝓷𝓴𝓖𝓾𝔀 gg
May 22, 2019 2:16:05 am 616  2fab2lus gg
May 22, 2019 2:16:04 am 283  soron1987 gg
May 22, 2019 2:10:49 am 43  HalfGerman so u like boys
May 22, 2019 2:10:40 am 18  Arrogant Crazyfred so i have to keep it hard for the boys
May 22, 2019 2:10:29 am 18  Arrogant Crazyfred chu told me to always keep it hard
May 22, 2019 2:10:06 am 43  HalfGerman wow ANYONE can win!!
May 22, 2019 2:10:02 am 3,044  📀𝓟𝓲𝓷𝓴𝓖𝓾𝔀 its been 10 years for me
May 22, 2019 2:10:01 am 18  Arrogant Crazyfred im so damn good
May 22, 2019 2:09:58 am 3,044  📀𝓟𝓲𝓷𝓴𝓖𝓾𝔀 gg guys
May 22, 2019 2:09:57 am 18  Arrogant Crazyfred yeah i knew it
May 22, 2019 2:09:56 am 283  soron1987 gg
May 22, 2019 2:06:43 am 3,044  📀𝓟𝓲𝓷𝓴𝓖𝓾𝔀 time to play teh game
May 22, 2019 2:04:47 am 18  Arrogant Crazyfred yeha humble with confidence
May 22, 2019 2:04:28 am 43  HalfGerman BE HUMBLE
May 22, 2019 2:04:22 am 18  Arrogant Crazyfred if he can win for sure im winning
May 22, 2019 2:04:16 am 43  HalfGerman gg
May 22, 2019 2:04:14 am 616  2fab2lus gg
May 22, 2019 2:04:14 am 283  soron1987 gg
May 22, 2019 2:04:12 am 149  Kopetz Comrade gg
May 22, 2019 2:03:53 am 18  Arrogant Crazyfred oh my god so many noobs
May 22, 2019 2:03:08 am 18  Arrogant Crazyfred you know what happens when i come in
May 22, 2019 2:02:57 am 18  Arrogant Crazyfred ah shit
May 22, 2019 1:55:44 am 43  HalfGerman gg
May 22, 2019 1:55:37 am 149  Kopetz Comrade gg
May 22, 2019 1:55:37 am 717  nitsubad gg
May 22, 2019 1:46:29 am 1,827  White Girl SO CLOSE
May 22, 2019 1:46:22 am 43  HalfGerman ppl
May 22, 2019 1:46:18 am 43  HalfGerman not enough
May 22, 2019 1:46:01 am 39  pen this is lame
May 22, 2019 1:43:52 am 39  pen full german last round
May 22, 2019 1:43:51 am 2  WE THE NORTH homie we the northhhhhhhhhhhh
May 22, 2019 1:43:35 am 2  WE THE NORTH we the mather father mather nature off the fucking north ya homie we pure nature gold
May 22, 2019 1:43:35 am 1,827  White Girl GG
May 22, 2019 1:43:31 am 379  Foxtrot-Tango Whiskey gg
May 22, 2019 1:43:30 am 43  HalfGerman gg
May 22, 2019 1:43:26 am 396  MR_LIM1TED gg
May 22, 2019 1:43:02 am 2  WE THE NORTH u boys keeping it hard
May 22, 2019 1:36:49 am 1,827  White Girl gg
May 22, 2019 1:36:48 am 1,827  White Girl dang
May 22, 2019 1:36:47 am 616  2fab2lus lol
May 22, 2019 1:36:45 am 616  2fab2lus !dice
May 22, 2019 1:36:44 am 379  Foxtrot-Tango Whiskey gg
May 22, 2019 1:36:42 am 616  2fab2lus gg
May 22, 2019 1:36:41 am 396  MR_LIM1TED GG
May 22, 2019 1:34:22 am 1,827  White Girl we got this guys
May 22, 2019 1:30:44 am 616  2fab2lus nice
May 22, 2019 1:30:33 am 1,827  White Girl wekilled it
May 22, 2019 1:30:21 am 379  Foxtrot-Tango Whiskey haha gg
May 22, 2019 1:30:21 am 1,827  White Girl GGGGGG
May 22, 2019 1:30:19 am 616  2fab2lus gg
May 22, 2019 1:27:02 am 379  Foxtrot-Tango Whiskey HAHA
May 22, 2019 1:20:30 am 1,827  White Girl for reAL lol
May 22, 2019 1:20:25 am 379  Foxtrot-Tango Whiskey haha GG
May 22, 2019 1:20:23 am 283  soron1987 gg
May 22, 2019 1:20:22 am 396  MR_LIM1TED gg
May 22, 2019 1:20:21 am 616  2fab2lus gg
May 22, 2019 1:11:48 am 379  Foxtrot-Tango Whiskey oof
May 22, 2019 1:11:45 am 561  Conroy just one win would be nice. one in 10 years
May 22, 2019 1:11:43 am 379  Foxtrot-Tango Whiskey gg
May 22, 2019 1:11:42 am 616  2fab2lus gg
May 22, 2019 1:11:41 am 283  soron1987 GG
May 22, 2019 1:11:39 am 1,827  White Girl good game
May 22, 2019 1:02:56 am 561  Conroy win
May 22, 2019 1:02:46 am 561  Conroy !win
May 22, 2019 1:02:19 am 561  Conroy fuck
May 22, 2019 1:02:17 am 283  soron1987 gg
May 22, 2019 1:02:15 am 616  2fab2lus gg
May 22, 2019 12:52:19 am 3  no bucket required jayjay
May 22, 2019 12:52:10 am 83  chrisatlanta nice ;(
May 22, 2019 12:52:09 am 396  MR_LIM1TED gg
May 22, 2019 12:47:28 am 2  WE THE NORTH larg count
May 22, 2019 12:47:26 am 2  WE THE NORTH get better or get the fuck out here
May 22, 2019 12:46:12 am 3  no bucket required xD
May 22, 2019 12:46:10 am 3  no bucket required we the north ?
May 22, 2019 12:46:06 am 3  no bucket required who
May 22, 2019 12:45:55 am 49  LARGE CUNT he has the worst name evar
May 22, 2019 12:45:49 am 2  WE THE NORTH gg
May 22, 2019 12:45:42 am 3  no bucket required gg
May 22, 2019 12:45:42 am 2  WE THE NORTH zoo zoo
May 22, 2019 12:45:39 am 83  chrisatlanta gg
May 22, 2019 12:40:47 am 83  chrisatlanta ;)
May 22, 2019 12:40:45 am 3  no bucket required lol
May 22, 2019 12:40:41 am 83  chrisatlanta no shit
May 22, 2019 12:40:31 am 3  no bucket required cs is the future
May 22, 2019 12:40:02 am 3  no bucket required idk
May 22, 2019 12:40:00 am 3,022  HashHitter gg
May 22, 2019 12:39:59 am 616  2fab2lus gg
May 22, 2019 12:39:59 am 49  LARGE CUNT gg?
May 22, 2019 12:35:45 am 3  no bucket required thats my drizzle
May 22, 2019 12:35:45 am 2  WE THE NORTH gg
May 22, 2019 12:35:45 am 3,022  HashHitter gg
May 22, 2019 12:35:43 am 209  PlayerLoADiNg gg
May 22, 2019 12:35:43 am 616  2fab2lus gg
May 22, 2019 12:35:43 am 81  i ♥ hello kitty gg
May 22, 2019 12:35:42 am 49  LARGE CUNT gg
May 22, 2019 12:35:42 am 38  ✈driZZle✈ gg
May 22, 2019 12:35:41 am 674  Mysterion tgg
May 22, 2019 12:32:01 am 2  WE THE NORTH gg
May 22, 2019 12:32:00 am 635  kijihouti GG
May 22, 2019 12:31:57 am 3,022  HashHitter gg
May 22, 2019 12:31:55 am 81  i ♥ hello kitty gg
May 22, 2019 12:31:53 am 209  PlayerLoADiNg gg
May 22, 2019 12:31:53 am 710  Segovia GG
May 22, 2019 12:31:53 am 759  cumlord !trikz
May 22, 2019 12:31:51 am 49  LARGE CUNT gg
May 22, 2019 12:31:51 am 674  Mysterion gg
May 22, 2019 12:26:39 am 674  Mysterion lol
May 22, 2019 12:26:38 am 3  no bucket required not even once
May 22, 2019 12:26:34 am 3  no bucket required meth
May 22, 2019 12:26:19 am 3  no bucket required sri ;/
May 22, 2019 12:26:14 am 81  i ♥ hello kitty gg
May 22, 2019 12:26:14 am 209  PlayerLoADiNg gg

Admin Options: